هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خوبم ...

        

                  

                  

                 

           از حال ِ من ِ غم زده گر می پرسی  ...  آتش به سر و خون به دل و زخم به پای

        

           

             

                

            

           

            

              

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢