هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

له ...

          

              

               

                       لهَلهَه ی ِ شهوت آدم ِ تنها را له می کند ...

      

        

         

          

           

            

          

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢