هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نزدیک ...

           

                  

                             

                        پائیز پشت ِ پنجره ی ِ دلتنگی است ...

        

           

            

           

           

           

           

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢