هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ترس ...

        

                   

           بخواهم دست های ِ کسی را بگیرم باید دست ِ خیال و دست ِ خاطره را رها کنم ... ،

           می ترسم از گم شدن ... ،

           می ترسم از گم شدن ...

      

          

            

          

          

            

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢