هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تلافی ...

        

           

           

                         ما خاطره ها  را می سازیم ... ،

                         خاطره ها ما را ویران می کنند ...

        

           

            

            

           

            

           

        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢