هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دیکته ی ِ ساده ...

                                            

  

             دروغ ...

             د ، ر ، و ، غ ...

             هوس ...

             ه ، و ، س ...

             کبر ...

             ک ، ب ، ر ...

             حرص ...

             ح ، ر ، ص ...

             کینه ...

             ک ، ی ، ن ، ه ...

                                     .

                                     .

                                     .

            د،ر،و،غ،ه،و،س،ک،ب،ر،ح،ر،ص،ک،ی،ن،ه ...

            نه ... !

            نیست ... !

            نمی شود ... !

            عین و شین و قاف  ندارد و ...

            عشق ...

            با این ها جور نمی شود انگار ... 

                                                     

                                               

                                                     

                                                        

                                                                 

                                                  

                                                     

                   

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩