هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

واقعیت ...

 

 

 

          " خواستن توانستن است " دیگر خیلی ایدئالیستی به نظر می رسد ... ،

          " خواستن توانستن می خواهد "  همین توی ِ  شرایط  ِ خودمان خیلی هم  رئال تر است ...

       

     

       

      

      

   

    

     

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢