هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بند ...

 

 

 

                                 زندگی  اگر  به  موئی  بند  است ...

                                 موی  ِ  تو  کاش ...

    

      

       

         

      

        

         

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢