هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تلف ...

 

 

 

               انگار  کار ِ بیهوده کردن هم از پُر کردن  است ... ،

               داریم  زمان  را  در  این  زندگی  ِ  تلف شده  هم  تلف می کنیم ...

   

     

    

    

        

      

       

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢