هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خاطره ...

 

 

               به خاطره ها  نمی شود اعتماد کرد .

               چشمانت را که باز می کنی ...

               انگار دروغ هائی ابدی بوده اند لعنتی ها ...

                                      .

                                      .

                                      .

               خاطره هائی که حال ِ آدم را به هم می زنند  ...

               همان " دوستت دارم " های ِ  تاریخ گذشته ای هستند ...

               که آدم  بالا می آورد ِ شان  ...

                                    

                                        

                                      

                                            

                                        


                                           

.                             

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩