هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نامه ...

 

 

 

            کسی  که  تو  چهل و یکی دوسالگی  برای  خدا  نامه  بنویسه  واقعا  دلتنگه ...

        

         

           

            

             

          

              

           

              

      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢