هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فاصله ...

 

 

 

                         فاصله  ناگوار  است ... ،

                         آب  هرچه  به  سرچشمه  نزدیک تر  باشد  گوارا تر  است ...

      

         

       

         

       

       

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢