هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تقویم ...

 

 

 

                           جمعه  روز شمار  نمی خواهد ... ،

                           دل تنگی  خیلی  وقت شناس  است ...

        

            

                       

                

            

                

             

              

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢