هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تقدیر ...

           

 

                 نمی دانم ... ؟!

                 تقدیر دارد کجا می کشاند مرا ... 

                 وقتی ...

                 مقصد پشت ِ سر بود انگار ...       

                                   

                                   

                                    

                                  
           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩