هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

من ...

          

         

            

          

                                  هست َم ... ،

                                  فقط  به  عنوان  ِ  ضمیر ِ  متصل ِ  فاعلی  امّا ...

         

          

                

               

              

             

            

           

                 

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱