هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شب ...

          

          

                             

                                  شب  و  خیال ِ  هم آغوشی ...

                                  من  و  بُغض  و غم آغوشی ...

       

          

         

          

         

            

             

             

                  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱