هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

...

            

               

              

                 

                       دید ... دید ... دید ... دید ... دید ... دید ...

                       دی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ...

          

              

              

                      

                                 

                           

                                

                     

                                  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱