هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خیال ...

 

 

 

                        ای  تو  ای  هرگز ... ،

                        خیال ...

                        اندیشیدن  به  همیشه  است  ...

                        با  تو  امّا ...

       

          

           

        

          

           

             

             

             

                

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱