هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خواب ...

 

 

 

                                    هیسس ... ! ،

                                    کمی  آرام تر  لطفا ... ،

                                    وجدان َم  خوابیده  است  ...

 

 

 

 

 

 

 

       

        

             

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱