هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شوخی ...

 

 

 

 

                      مرگ  همان  جدّی  گرفتن  ِ  زنده گی  است  انگار ...

       

           

           

            

           

            

             

          

           

           

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱