هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عادّی ...

      

          

                     

                             کلن  انگار غیر ِعادّی  عادّی  شده ...

           
           

              

              

                

                

                  

               

            

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱