هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فاتحه ...

            

               

                            

                                 نیا ... ،

                                دل َم  مُرد ...

         

                  

                

                   

                         

                  

                        

                          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱