هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بیمار ...

            

            

           

  

                                      تنهای  ِ  تنها ...

                                      دچار ِ  بی توئی  ِ  مُفرط  شده ام ...

       

         

             

             

              

               

              

           

                 

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱