هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بد ...

            

           

                    

                        روز  به  روز  دارد  شب تر  می شود ...

        

              

               

              

                            

                      

                  

                

                

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱