هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شوخ ...

              

            

                    

                        مرگ  شوخی  بردار  نیست ...

                        امّا ...

                        زندگی  شوخی  بر  دار   است ...

       

        

                 

      

    

     

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱