هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تعبیر ...

 

 

 

             به خدا راست می گویم ... ،

             شب هائی که خیلی گریه می کنم  ...

             صبح  یک  تار ِ موی ِ خیلی بلند روی بالش َم  می بینم ...

                                  .

                                  .

                                  .

            کاش مرا بوسیده هم باشی ...

        

              

             

             

             

            

            

           

              

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱