هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

متین ...

             

               

                      

                     متانت  قسمت  ِ  چگونه  رفتار نکردن های  ِ  ادب  است ...

              

                  

                     

                       

                                    

           

           

                      

                     

    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱