هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ناقابل ...

          

              

          

                            در  تعارف ِ  مرگ  به  زنده گی ...

                              من  قابل  نداشتم ...

         

            

            

               

            

             

           

         

           

   

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱