هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کافر ...

 

 

 

                       کافر  کسی  نیست  که  می داند  خدا  نیست ...

                       کسی  است  که  می داند  تو  هستی ...

      

         

       

         

       

      

        

       

      

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱