هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کاش ...

 

 

 

 

                             فال  ِ مان  اشک ...

                             روزگار ِ مان  تردید ... ،

                             فنجان  را  نشکن ... ،

                             کاش  قهوه ها  تلخ  نبودند ...

    

       

      

          

         

        

         

         

         

             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱