هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فاصله ...

 

 

 

                       از یک جائی  به  بعد  فاصله  دیگر  دور  نیست ... ،

                       درد  است ...

                       نزدیک  است ...

       

        

           

            

           

           

           

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱