هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کثیف ...

 

 

 

                            از حوصله ی  ِ  زنده گی  سر رفته ام ...

                            مرگ  هم  زمین  پاک کردن  را  بلد  نیست ...

     

        

        

        

       

       

       

         

         

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱