هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مفاهمه ...

 

 

 

                               سکوت ...
        
                               تفاهم  ِ  زبان و گوش  است ...
 
    
       
           
         
          
          
           
              
           
           
           
           
              
.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ دی ۱۳٩۱