هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اشتباه ...

 

 

 

                       می گفت : خُب چکار کنم ... ؟!

                       از  دور  خیلی  شبیه ِ  خوشبختی  بود ...

 

 

 

 

 

 

 

    

    

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱