هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خالی ...

 

 

 

                                 خالی  ِ  خالی ... ،

                                 دیگر  حتیّ  خیال  ِ  خام  هم  ندارم  ...

        

            

           

               

             

      

        

         

               

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢ دی ۱۳٩۱