هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سقوط ...

 

 

 

                برگ  که  دارد  می افتد  به  دست های  ِ  شاخه  نگاه  می کند ...

                شاخه  هم  دست َ ش  کوتاه ... ،

               عجز  شرم  و  ناامیدی  را  با هم  دارد ...

       

         

         

             

             

          

           

          

           

              

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱ دی ۱۳٩۱