هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لیوان ...

 

 

 

                      نیمه ی  ِ  خالی اش  جای  ِ  خالی  ِ  توست ... ،

                      نیمه ی  ِ  پُر َش  هم  پُر  از  حسرت ِ  نبودن َت ... ،

                      خاک  بر  سَر  ِ  این  لیوان ...

         

      

            

              

                    

                

              

                 

               

                   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱