هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ریاضی ...

 

 

 

 

           دارم به دوست ِ دبستانی ام ریاضی یاد می دهم ... ،

           داشت َم فکر می کردم با هر تقریبی هم  خود َم  را گرد می کنم  باز هم  تنهام ...

      

      

      

       

        

     

      

     

    

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱