هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جواب ...

 

 

 

                           من  سوال  بودم  ...

                           امّا  نه  به  این  سختی ...

 

 

 

          

          

            

              

              

            

              

 

     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱