هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تسّری ...

 

 

 

              چرا هائی  که  ما  با  رفتار ِ مان  برای  ِ  دیگران  به وجود  می آوریم ...

              دقیقا  همان  سوال هائی  هستند  که  ما  از  خودمان  نکرده ایم ...

 

      

      

           

      

          

          

        

       

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱