هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پیر ...

 

 

                                  فرتوت  شده ام ...

                                  از  فرط  ِ  نبودن ها ...

         

           

          

         

         

         

         

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱