هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اشتباه ...

 

 

                  اگر عشق ...

                  به هم آمیختن  با  ذات ِ خداست ...

                  اگر هوس ...

                  درهم آمیخته با  ذات ِ آدمی است ...

                  نمی دانم ...

                  خدا ازچه ترسید ... ؟!

                  که درست ترین اشتباهˆکاری ِ خودش را ...

                 عشق را ...

                  به گردن ِ آدمی انداخت ...

                  که هوس ...

                  اشتباه ترین  کار ِ درست ِ اوست ...

                                            

                                             

                                               

                                             

                                                

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩