هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بودن ...

 

 

                          بودن  درد  است ...

                          نبودن  درد تر ... ،

                          باش  و  امیدوار ...

                         

 

 

 

         

 

               

              

 .

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱