هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کابوس ...

 

 

 

                           خواب  ِ  خدا  را  دیدم ... ،

                           می دوید  و  دیوانه وار  فریاد  می زد :

                           منظور َم  این  نبود ...

                           منظور َم  این  نبود ...

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱