هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شوق ...

 

 

 

                             دل َم  برای  ِ  شوق داشتن  تنگ  شده ...

        

             

            

          

              

               

           

            

         

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱