هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نخواست ...

 

 

 

                             سر ِ ش  رو  آورد  بالا  و گفت :

                             فدای  ِ  دل  ِ ش  بشم ...

                             ما رو نخواست ...

       

 

       

              

               

                

                  

              

              

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱