هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

احتیاط ...

 

 

                             دُرُست  مثل  ِ  گردی  و  گردو ... ،

                             هر  آغوش  ِ  بازی ...

                             بغل  نیست  ...

          

              

               

                   

           

           

           

                

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱