هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سکوت ...

 

 

 

                            سکوت   قتل  ِ  واژه  نیست ... ،

                            فهم  ِ  واژه  است ...

        

           

        

                

            

                

            

                 

         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱