هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زمان ...

 

 

 

                               طول  ِ  دوری ...

                               عرض  ِ  سکوت ...

                               عُمق  ِ  تنهائی ...

                               حجم  ِ  نبودن َت  را  کافی  ِ  مرگ  نیست  ... ،

                               بُعد  ِ  چهارم  ...

                               تیر  ِ  خلاص  است ...

 

 

   

          

          

           

         

         

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱