هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تکرار ...

 

 

 

                   " ابر  و  باد  و  مَه  و  خورشید  و  فلک  در  کارند ... "

                   این  همه  تکرار  را ...

                   این  همه  تکرار  را ...

                   این  همه  تکرار  را ...

        

           

           

              

            

              

                

             

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱